Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor Cruciaal HRC en de opdrachtgever. De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en Cruciaal HRC. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 

Artikel 1 Opdrachtgever en Cruciaal HRC

Advieskosten en betalingen

 1. De door Cruciaal HRC aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen.
 2. Alle betalingen dienen te geschieden op de daartoe door Cruciaal HRC geopende rekening zoals vermeld op de factuur.
 3. Bij afwijking van de betalingstermijn heeft Cruciaal HRC het recht de opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening te brengen overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden. Tevens heeft Cruciaal HRC het recht eventuele verleende kortingen dan te laten vervallen.
 4. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 250, = bedragen.

 

Artikel 2 Honorarium, kosten en tarieven

 1. De honorering berust op uurtarieven., tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Psychologisch onderzoek en psychologische begeleiding zijn vrijgesteld van BTW.
  De overige tarieven zijn exclusief 19 % BTW.
 3. Cruciaal HRC verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

 

Artikel 3 Wijziging in de opdracht

 1. Wijziging in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 2. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Cruciaal HRC wordt overschreden.

 

Artikel 4 Vertrouwelijke informatie

 1. Cruciaal HRC is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
 2. Cruciaal HRC hanteert de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Voor deelnemers houdt dit in dat zij het recht hebben om de inzage van rapportage over hen te blokkeren. Incidenteel kan het dus voorkomen dat er geen rapportage kan plaatsvinden aan de opdrachtgever. De werkzaamheden zullen dan toch in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5 Verzuim van de opdrachtgever of deelnemer

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim (zoals terugtrekken uit het contact, niet aanleveren van informatie of niet nakomen van afspraken) van de opdrachtgever of deelnemer wordt vertraagd, kan door Cruciaal HRC het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

 

Artikel 6 Voorttijdig beëindigen van trajecten

Bij het voortijdig beëindigen van trajecten (zoals outplacement, trainingen of coaching) door de opdrachtgever of deelnemer ontvangt de opdrachtgever of deelnemer geen restitutie (van een deel) van het vooraf overeengekomen bedrag. Wel is het toegestaan dat de opdrachtgever of deelnemer de nog openstaande uren inruilt voor een andere dienst binnen Cruciaal HRC. Ten aanzien van het tijdstip van beëindiging is het eerste schriftelijke bericht hiertoe bepalend.

 

Artikel 7 Annuleringen

Bij annulering meer dan 10 weken voor aanvang van de opdracht wordt 10% van de offerte in rekening gebracht. Tussen 10 en 3 weken is dat 50%. Bij nog latere annulering ontvangt de opdrachtgever geen restitutie. Ten aanzien van het tijdstip van schriftelijke annulering is de datum van het poststempel bepalend.

 

Artikel 8 Auteursrecht en reproductierecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten van door Cruciaal HRC geschreven teksten, blijven bij Cruciaal HRC berusten.
 2. Auteursrechten zijn in de kosten van de teksten niet inbegrepen.
 3. De opdrachtgever ontvangt van Cruciaal HRC een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Cruciaal HRC in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
 4. Het is de opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hen reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde tekst(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cruciaal HRC.

 

Artikel 9 Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Cruciaal  |  Teamontwikkeling, personal coaching en loopbaanontwikkeling  |  Psycholoog Alphen aan den Rijn  |  0172 - 479 796  | info@cruciaal.nl


       Design en strategie: PSYmedia